Schedule a virtual appointment to unlock exclusive installation offers

Information for calculating the Quooker Savings Test

What data did we use for this calculation?

De bespaarcheck geeft een indicatie van het energie- en waterverbruik van de warmwatervoorziening en kokend water in de keuken en de daarbij behorende kosten. Aan de uitkomsten van de bespaarcheck kunnen geen rechten worden ontleend.

The calculation of the savings test is based on the following:

 • Voor warmwater voorraadtoestellen gaan we uit van apparaten geproduceerd in of na 2018 met energielabel C. Voor oudere apparaten zal het energieverbruik veelal ongunstiger liggen en dus het voordeel van een Quooker nog groter zijn dan getoond in deze berekening. Boilers van 2017 of ouder hebben geen label en moeten worden beschouwd als een G-label boiler. Als de isolatie van de aansluitpunten en leidingen van de boiler ook nog eens conform de meest gebruikelijke situatie is, dan moet het warmhoudverlies (standby verlies) uit dit model worden vermenigvuldigd met 3.
 • Bij een afstand tot de warmwater bron van 6 meter of meer adviseren we een COMBI of COMBI +. Deze reservoirs leveren naast kokend water ook warm water. Er is een verschil in energieprestaties tussen een Quooker COMBI en Quooker COMBI+ vanwege het al dan niet vullen van de leiding met warm water. Bij een COMBI wordt er alleen gebruik gemaakt van  een koud water leiding en vindt er dus geen energieverlies plaats in de warmwaterleiding.
 • In het geval er een keukenboiler aanwezig is adviseren we de keukenboiler te vervangen voor een COMBI, omdat dit het meest energiezuinig is. Alternatief is de keukenboiler te behouden en een PRO3 te plaatsen.
 • Het verbruik van warm water in de keuken (handvaatwas, handen wassen etc) is gebaseerd op de Energie Prestatie Norm NEN7120 en de NTA8800 (Nederlands Technische Afspraak), waarbij conform deze norm 20% van het totale warmwatergebruik in de keuken plaats vindt. De norm geeft aan dat dit warmwatergebruik uit vele kleine tappingen bestaat (typisch: 1 liter per keer). Hierop is het patroon van het warm tapwater gebaseerd.
 • Het verbruik van kokend en warm water ten behoeve van consumptie (thee, etc) is o.a. gebaseerd op een studie van Holsteijn en Kemna, (2010). Voor de berekening van het verbruik per persoon is uitgegaan van een gemiddeld huishouden van 2,26 personen (bron: CBS, 2018, en  Water gebruik Thuis door TNS-NIPO)
 • Voor de berekening van de energieprestaties van de verschillende warmwatervoorzieningen en kookplaten is gebruik gemaakt van de forfaitaire waarden van de rekenmethode van NTA 8800.
 • Het vastrecht is niet verwerkt in de berekende energie- en waterkosten.
 • Voor het energieverlies veroorzaakt door de lengte van de leiding is gerekend met de standaard van de NTA uitgaande van een leidingdiameter van 15 mm. Omdat niet in alle gevallen het water afgekoeld zal zijn bij een nieuwe warmwatertapping wordt 50% van het potentiële energie- en waterverlies meegenomen in de berekening van het energie- en waterverlies door de leiding.
 • Bij het omrekenen van de energie-inhoud van een m3 aardgas gaan we uit van de onderwaarde van aardgas van 31,65 MJ vanwege de hoge temperatuur van het tapwater. 1 kWh heeft een energie inhoud van 3,6 MJ, waarmee de energie-inhoud van 1 m3 aardgas gelijk gesteld wordt aan 8,79 kWh.
 • Voor het warme water gaan we uit van water op minimaal 40 graden celsius.
 • Waterverspilling is gedefinieerd als de hoeveelheid water dat aangewend is voor bereiding van warm en kokend water, maar niet gebruikt wordt.
 • Voor het kokend water gaan we uit van een overvulfactor bij een Quooker van 1,16. Bij andere kokend water bereidingen ligt deze factor op 1,63 (bron: van Holsteijn en Kemna, 2010). Deze overvulfactor is de hoeveelheid water die verwarmd wordt t.o.v. de daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid water. De overvulfactor is opgebouwd uit een deel van het water dat verdampt en een deel van het water dat teveel wordt verwarmd.
 • Bij een kookplaat en een Quooker wordt ervan uitgegaan dat 60% van het kokend water gebruikt wordt voor de bereiding van dranken en 40% voor het koken (bron: van Holsteijn en Kemna, 2010). Op het moment dat een huishouden geen Quooker heeft gaan we ervan uit dat het warme water voor de warme dranken bereidt wordt met een waterkoker.

De tarieven voor elektra en gas gaan we uit van de gemiddelde energietarieven in juli 2022 vastgesteld door het CBS (https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=5C019#/CBS/nl/dataset/84672NED/table bezocht op 09-09-202).

Het warmtetarief is gebasseerd op het maximumtarief voor de tweede helft van 2022, berekend door Autoriteit Consument & Markt (ACM) (https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven bezocht op 09-09-202).

Het tarief van water is berekend op basis van de gemiddelden van de verschillende waterbedrijven (https://www.vastelastenbond.nl/blog/verschillen-in-waterprijzen-water-prijs-nederland bezocht op 09-09-2022)

Het gemiddeld aantal tappingen in de berekening is afkomstig uit NEN 7120 en NTA8800.

Contact

Heb je meer vragen over de bespaarcheck? Neem contact met ons op.